Jianshui Photo Gallery

Chaoyang Gate, Jianshui
Old Town of Jianshui
Ancient Wells of Jianshui
Confucian Temple, Jianshui
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Zhu Family Garden
Tuanshan Village, Jianshui
Tuanshan Village, Jianshui
Zhang Family Garden
Zhang Family Garden
Twin Dragon Bridge
Twin Dragon Bridge